കോവിഡ് കാലത്തെ നിർമ്മാണ മേഖല അതിജീവിക്കുന്നത്-
ആർക്കിടെക്റ്റ് സിന്ധു വി.

കോവിഡ് കാലത്തെ നിർമ്മാണ മേഖല അതിജീവിക്കുന്നത്
-ആർക്കിടെക്റ്റ് സിന്ധു വി.

ഈ ക്വാറന്റെയ്ൻ കാലം നമ്മെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ....


 

Empowering Teacher Effectiveness- Social Commitment 
Designing a Staircase 
1/6
ആര്‍ഭാടം വേണ്ട; കോമണ്‍സെന്‍സ് വേണം!

കേരളം പോലെ ഇത്ര നല്ല ഭൂമി വേറെ എവിടെയുണ്ട്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ, അവിടുത്തെ തൊഴില്‍, സംസ്‌കാരം ഇവയൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാതെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്‌കാരവും കാലാവസ്ഥയും അതിനു അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിത രീതിയും, വസ്ത്ര ധാരണവും നിര്‍മ്മാണവും ഒക്കെയായി മുന്നോട്ടു പോകണം.
Read more...
https://www.facebook.com/327155803998091/posts/3307388445974797/

Importance  of choosing the right architect